Hirigintza

Hirigintza

Zaratamoko U.E.R. 5 egikaritze unitateko urbanizatzeko proiektua

Zaratamoko Udalak, Alkatetzaren bi mila eta hemezortziko maiatzaren hiruko ebazpenaren bitartez, Zaratamoko UER-5 egoitzazko egikaritze-unitatea urbanizatzeko proiektua hasiera batean onestea erabaki du.
Urbanizatzeko proiektua jendaurrean jartzea hogei (20) egun balioduneko epean, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarriz eta probintzian gehien saltzen den egunkarian, www.zaratamo.com helbide elektronikoan eta Zaratamoko Udaletxeko iragarki-taulan argitaratuz. Gainera, jabeei eta zuzenean ukitutako gainerako interesdunei pertsonalki jakinarazi beharko zaie, egokiak deritzeten alegazioak eta iradokizunak aurkez ditzaten.

Urbanizatzeko proietuko agiriak ondoko lotuneetan aurki daitezke: